1915 grundloven - kvinders valgret

Om grundlovsmøde i Østsjællands Folkeblad d. 7. juni 1915 /afskrift):


”Det Grundlovsmøde som det Radikale Venstre og Socialdemoktatiet i Storehedingekredsen indbød til i gaar i Højskolehjemmets Have i Storehedinge, vandt Tilslutning fra 4-500 Mennesker, deriblandt henimod et Hundrede Soldater, der alle havde gratis Adgang. Formanden for det Radikale Venstre i Kredsen Gårdejer H. Rasmussen, Orehøj, bød velkommen og udtalte:


Det er ikke vores Skyld, at dette Møde ikke er blevet et Fællesmøde for alle Partierne, som vi havde ønsket. Det skulde jo have været et Fredsmøde, og de to Partier, som har slaaet sig fra, havde ingen Grund dertil. Det er vort Ønske og vor Håb, at Talerne her i Dag vil føje deres Ord saaledes, at der ikke skal være Grund til nogen Bebrejdelse.


Efter at sangen: ”Et Lyset for de Lærde blot” var bleven afsunget, gaves Ordet til:


Landstingsmand P. Jeppesen:

Efter at vi i 1866 havde faaet indført den privilegerede Valgret, skulle der gaa et Tidsrum af 49 lange Aar, og mangen god Demokrat faldet bort, før vi skulde naa at se Frihedens Sol skinne over Danmark. Naar vi i Dag holder Grundlovsfest, har vi faaet slettet skel: Kvinder og Tyende skal være med til at bygge Landet op. Nu er det saaden, at vi kan sige: Gaa ud i Landet og kæmp for din Mening, og faar du Flertal for Dig, kan Du faa Magt til at faa gennemført det, som Du har arbejdet paa   ………………………”


Til orientering:


Gårdejer H. Rasmussen, Orehøj, Gevnø, Lyderslev

Landstingsmand P. Jeppesen, Radikal Venstre, husmand fra Druebjerg ved Svinninge.Stevns Lokalhistoriske Arkiv

Egestræde 14

4660 Store Heddinge

tlf. 56 50 36 54

adm@stevnslokalarkiv.dk


Åbent:

mandage kl. 15 - 20

onsdage kl. 10 - 12

lukket mellem jul og nytår

Arkivvejviser

find arkiver i Danmark

NB !!!

Arkivet respekterer den nye databeskyttelseslov, gældende regler for offentliggørelse af billeder samt ophavsretsloven.

- se behandling af persondata.

grundloven 1915

Du kan også finde lokalarkivet

på Facebook

Vi er stærkt igang med at indskrive lokaliteter og oplevelser i Historisk Atlas, som er en landsdækkende portal. Historisk Atlas indeholder en stor mængde oplysninger om steder og begivenheder, siden er værd at besøge.