Generalforsamling 2024

NB !!!

Arkivet respekterer den nye databeskyttelseslov, gældende regler for offentliggørelse af billeder samt ophavsretsloven.

- se behandling af persondata.

Double-click here to add your own text.

Stevns Lokalhistoriske Arkiv, beretning og referat fra generalforsamling mandag  d. 18. marts 2024


Formandens beretning:

Sket i året 2023
Vi holdt vores årlige kyndelmissefest først i februar, det er lønnen til de frivillige medarbejdere for et års arbejde. Vi deltog igen i Store Heddinge By Night, men modsat de andre år, havde vi i år ingen stand i byen, men holdt åbent her på Arkivet, det var nogenlunde besøgt, men selvfølgelig bliver man set af flere når man har en stand i byen.


I august måned deltog vi i Herregårdens dag på Gjorslev for anden gang. Det er en dag der er godt besøgt, og det er et godt udstillingsvindue for os, og vi får også solgt nogle Stevns før og nu, samt nogle dubletter af ældre tegninger som vi har en del af.


Arkivernes dag, den første lørdag i november, havde vi åbent, temaet var forskellige ting vi havde lagt frem. Dagen var godt besøgt.


Vi afholdt i 2023 kun to bestyrelsesmøder, så vores mål med at holde fire bestyrelsesmøder om året holdt altså ikke. Det skyldes sikkert, at vi er i den situation at samtlige bestyrelsesmedlemmer, med undtagelse af det kommunalt indsatte bestyrelsesmedlem, også er medarbejder på Arkivet, så behovet for bestyrelsesmøder ikke er så stort. Man mødes jo mindst en gang om ugen som medarbejder, og det gør jo at bestyrelsen får vendt mange af de ting, som man ellers skulle holde et bestyrelsesmøde for. Bestyrelsen er jo også med når vi afholder medarbejdermøde.
Vores forhenværende arkivleder Erik Mouritzen, som kom en gang om ugen, er definitivt holdt op fra juli 2023. Vi må dog godt ringe hvis vi støder på ting vi ikke kan løse, det er dog ikke så tit.


Vi er i øjeblikket 15 frivillige medarbejdere, og har 12 arbejdspladser med computer. I maj 2023 fik vi Morten Bilstrøm som ny IT-medarbejder i stedet for Erik Mouritzen, der udover at være arkivleder, også stod for IT-arbejdet og vores hjemmeside.
Ny medarbejder på hjemmesiden er Steen Traberg-Borup. De frivillige medarbejders arbejdstimer for hele året er 3506 timer.

Vores åbningstider er mandage fra 15.00 til 20.00 (en del medarbejder møder kl. 09.00) og onsdage fra 09.00 til 12.00. Vi har også medarbejder der møder fredag fra 09.00 til 12.00. Det bliver til 338 åbningstider årligt med ca. 180 besøgende, der enten kommer med arkivalier, eller for at læse aviser fra før i tiden, læse arkivalier fra den by de bor i, eller se på billeder. Der var ca. 240 telefoniske henvendelser. De fleste henvendelser kommer dog på mail og bliver også besvaret på mail. Det er mange forskellige ting, nogle søger oplysninger om deres forfædre, tilflyttere der gerne vil vide noget om den gård, ejendom eller hus de har købt. Også studerende, både fra Købehavn og Århus, der enten får eller vælger en eksamensopgave fra Stevns, har vi bistået med hjælp.


Hjemmeside. Vi har som nævnt fået ny medarbejder på hjemmesiden i stedet for Erik Mouritzen. På hjemmesiden var der ca. 21.000 besøg, mange af dem fra udlandet, især USA.
Billeder. Vi har ca. 29.000 billeder, hvoraf ca. 15.000 af dem er lagt ud på Arkiv DK billeder, hvilket giver mange henvendelser om billeder.
Hyldemeter. På Arkivet er der 291 hyldemeter, hvor de fleste meter bruges til store og små protokolkasser, samt indbundne aviser fra 1870 til dags dato. Men også til album, ringbind, negativer, biblioteksbøger, billeder med mere bruges der en del hyldemeter.


Facebook. Det er en side Lena Bredahl har godt styr på, og gør det rigtigt godt. Et par eksempler kan jeg nævne. Efter offentliggørelsen af Hotel Stevns nedlæggelse, blev der lagt billeder og historie fra Hotellet igennem tiderne, det gav 3948 opslag. Også et opslag fra Rødvig fiskerihavns indvielse i 1943 gav mange opslag, 5607. Der er følgere på målgruppen fra hele landet, den største del er fra Stevns området, men også fra udlandet er der følgere, flest fra Sverige og Norge, men også fra USA, Australien, Tyskland, England, Nordirland, Frankrig, Canada og Nigeria har der været følgere.


Bogsalget. Vi har ca. 90 eksemplarer tilbage af sidste udgave 2023. Vi sælger en del af tidligere udgaver til nedsat pris, burde måske avertere lidt mere med det, eventuelt på vores Facebook side. Vi har en aftale med Stevns Kommune, der købte ca. 100 bøger i 2023 til uddeling til de tilflyttere der valgte at tage med på den bustur Kommunen arrangere for tilflyttere til Stevns. En aftale som Kommunen også vil gøre brug af fremover. Det er ikke et spørgsmål om hvad udgave det er.

Billedbogen. For et par år siden fik vi penge fra Stevns Brands Fond til udgivelse af en billedbog med billeder fra Stevns. Vi forventer at den bliver færdig i 2024.


Flytning af Arkivet
I juni måned 2023 fik vi et brev fra Stevns kommune, hvor de skrev, at de var i gang med at se på hvordan de bedst muligt kunne bruge kapaciteten i deres lokaler, og det kunne for nogle foreninger betyde, at de skulle skifte lokaler, men det var for tidlig at sige hvem der blev påvirket af det. De berørte foreninger ville senere blive kontaktet.


I november 2023 fik vi beskeden fra kommunen. Musikskolen, som holder til på 1. sal, nu også skulle bruge stueetagen hvor vi holder til. Vi skulle flytte og fik tilbudt Tinghuset eller Multihuset i Rødvig, begge steder ubrugelige for os grundet lokalernes størrelse.


At det kan være nødvendig med omrokeringer og flytning af foreninger i kommunens lokaler har vi forståelse for. Men måden den her flytning skulle ske på var efter vores mening ikke ret gennemtænkt, det må siges at være rent skrivebordsarbejde. Ingen af dem fra forvaltningen der havde indstillet til AEKT- udvalget, og foreslået de to nævnte muligheder for flytning, havde været her og se hvor meget det drejede sig om. Kun en fra AEKT- udvalget, der består af fem udvalgsmedlemmer, havde været på Arkivet nogensinde, så det var et noget løst grundlag at træffe sådan en beslutning på, hvad udvalgsformanden også på et møde med os senere stærkt beklagede. Der er i øvrigt stadigvæk to udvalgsmedlemmer der ikke har været på Arkivet.


Vi kender i øjeblikket ikke det endelige resultat, kun at vi ikke skal flytte fra Egestræde 14.


Jeg vil slutte af med at sige tak til mine bestyrelseskolleger, til alle vores flittige medarbejdere, til kommunen, til den lokale presse, som vi har et godt sammenarbejde med.
Tak for sponsorater i 2023 fra Sct. Georges Gilde og Leons Club. Nævnes skal også Stevns Brands Fond for deres tidligere sponsorater, og håber at vi kan trække på dem fremover.


Poul Henriksen, formand


Stevns Lokalhistoriske Arkiv
Referat fra Generalforsamling mandag den 25. marts 2024


Dagsorden


1. Valg til stemmetællere:

Dorthe Poulsen – Ole Christensen blev valgt.


2. Valg til dirigent:

Morten Billstrøm blev valgt.


3. Valg til referent:

Poula Backs blev valgt.


4. Formandens beretning:

Se ovenfor. Beretningen blev godkendt.


6. Fremlæggelse af det bilagskontrollerede regnskab - herunder bog-regnskab:
Begge fremlægges til godkendelse. - Godkendt.


6 a. Forslag til budget, fremlægges til godkendelse:

Godkendt.

6 b. Forslag fra Generalforsamlingen:

I budgettet afsættes et beløb på 10.000 kr. til uforudsete udgifter i forbindelse med flytning - Vedtaget.


7. Beslutning om fastsættelse af kontingent:

Forslag fra Generalforsamlingen om kontingentforhøjelse fra 2025: 125 kr. pr. person og 200 kr. for ægtepar. Vedtaget.


8. Behandling af indkomne forslag:

Der var ikke indkommet forslag.


9. Valg til bestyrelsen:

a. 3 medlemmer på lige år: Poul Henriksen, Ole Christensen og Ole Sørensen - blev alle genvalgt.

b. 2 medlemmer på ulige år: Poula Backs og Jette Olsen er på valg i 2025.

c. 1 (evt. 2) suppleant(er) hvert år: Tommy Andersen - blev genvalgt.

Dorthe Poulsen, nyvalgt som 2.-suppleant.


10. Valg af bilagskontrollanter, der har 2 år som virkeperiode:

a. 1 på lige år: Inge Rasmussen - blev genvalgt.

b. 1 på ulige år: Ib Galsgård er på valg i 2025.

c. 1 suppleant hvert år: Hanne Christensen blev genvalgt.


11. Eventuelt:

Arkivet har d.d. på foranledning af kommunen fået en praktikant: Diana i arbejdsprøvning. Alle formalia er i orden.


Store Heddinge 2024-04-03


Morten Billstrøm, dirigent,


Poula Backs, referent.Stevns Lokalhistoriske Arkiv

Egestræde 14

4660 Store Heddinge

tlf. 56 50 36 54

adm@stevnslokalarkiv.dk


Åbent:

mandage kl. 15 - 20

onsdage kl. 10 - 12

lukket mellem jul og nytår

Arkivvejviser

find arkiver i Danmark

Du kan også finde lokalarkivet

på Facebook

Vi er stærkt igang med at indskrive lokaliteter og oplevelser i Historisk Atlas, som er en landsdækkende portal. Historisk Atlas indeholder en stor mængde oplysninger om steder og begivenheder, siden er værd at besøge.

Valg til referent: Poula Backs