Stormen på Storehedinge arrest

NB !!!

Arkivet respekterer den nye databeskyttelseslov, gældende regler for offentliggørelse af billeder samt ophavsretsloven.

- se behandling af persondata.

Stormen på Storehedinge arrest og byen i belejringstilstand.

Beretning fra Østsjællands Folkeblad d. 23/12-1928.


Naar man taler med en mand paa over de fire Snese Aar, og han fortæller Barndomserindringer, saa faar man stærkere, end det til daglig staar os klart, et levende Indtryk af den Revolution, der er foregaaet i det daglige Livs Kaar siden Midten af sidste Aarhundrede. Saadan gaar det os, da vi sidder overfor Garvermester F.A. Lang, Køge.


Han fortæller om sine Barndomsaar i Storehedinge omkring 1850 - 51 og særlig om den Begivenhed, som paa den Tid rystede den lille Bys Befolkning stærkt, nemlig: Oprøret paa Hovby Kildemarked og de fra Krigen hjemvendte Soldaters Trussel om at storme Storehedinge By og Arrest for at befri et Par Kammerater. Garvermester Lang er født den 6. November 1845 og hans Fader, Skomagermester Lang, ejede det Hus, som endnu ligger paa Torvet i Storehedinge lige for Raadhuset, men er forandret lidt i Aarenes Løb.

Jernbanegade eksisterede derimod ikke den Gang, da der ingen Jernbane var endnu.


Seks Aar gammel oplevede F. A. Lang altså den Begivenhed, hvorom han fortæller os følgende:


Soldaterne, som var kommen hjem fra Treaarskrigen, var truffen sammen i stort Tal paa Hovby Kildemarked 1851, og det var endt med nogle Optøjer formodentlig efter for meget Drikkeri. Et Par Stykker af de uroligste Hoveder sikrede Politiet sig og indsatte dem i Storehedinge Arrest. Men det oprørte deres Kammerater, at disse Folk efter lige at have døjet tre Aars Krig for Fædrelandet nu skulde smides i Fængsel for nogle Markedsoptøjers Skyld, og det hed sig saa i Storehedinge, at deres Kammerater på Stevns og paa Faxeegnen vilde samle sig og i sluttet Styrke drage mod Storehedinge og befri Kammeraterne fra Arresten.


Der blev stor Uro i Storehedinge over det ventede Angreb, og Byens Borgervæbning samledes hver Aften paa Raadhuset, hvor Medlemmerne saa skiftedes til at holde Vagt om Natten, mens andre afpatrouillerede Vejene til Byen, for at Byens Borgere rettidigt kunde purres ud og samles til et Forsvar for den lovlige Orden og Retstilstand i Byen. Jeg husker tydeligt min Fader hver Aften iførte sig Uniformen, naar Dagens Arbejde var endt, fortæller Hr. Lang. Han indtog en eller anden Befalings-  mandsstilling, så derfor mødte han hver Aften i Uniform paa Raadhuset.


Vi ventede altsaa Aften efter Aften med Spænding paa Angrebet, og Spændingen og Nervøsiteten steg for hver Aften, det trak længere ud. Byens Borgmester henvendte sig til rette Vedkommende for at faa militær Beskyttelse til Byen, og snart efter ankom en Afdeling Dragoner fra Næstved.

De overtog saa Afpatroulieringen af Vejene om Natten, og en hel Maaned vedblev vi at leve i denne Belejringstilstands Spænding. Jeg husker en Aften, at en Dragon bragte vild Panik over Byen, han kom sprængende ind fra Landevejen paa sin Hest og meldte: Nu kommer de - Oprørerne! Folk fo'r skræmte om, og jeg, som lige var lagt i Seng, blev hevet op og bragt ned til min bedstemoder, der boede, hvor Hinges Konditori nu er. Der mente man, jeg var i Fred, mens Faders Hus lige foran Raadhuset ansaas for at komme til at ligge i "Ildlinien". Men det var blind Alarm det hele.

"Oprørerne" kom hverken den Aften eller nogen senere Aften. Da Markedsrusen havde sat sig, har de gode Folk vel besindet sig og ladet Ubesindighederne fare. Det sagdes iøvrigt, at det var Bønderne paa Egnen, som i al Stilfærdighed dæmpede Oprøret og slukkede "Revolutionsflammen" ved at sige til deres Karle og Husmænd: Hvis I gaar med paa den, saa skal I ikke bryde jer om at komme tilbage i Plads igen. Det kølnede de hede Sind, men en hel Maaned holdt Oprørerne faktisk Storehedinge Bys Befolkning i Spænding og Angst for et Angreb, saa Byen levede fra Dag til Dag i en Art Belejringstilstand.

Ja, saa forskelligt fra nu var forholdene for blot 77 Aar siden, men den Gang var der jo rigtignok heller ikke hverken Telefon, Jernbane, Cykler eller Automobiler, og Storehedinges eneste Forbindelse med Omverdenen var Postvognen til Køge, som gik een Gang om Dagen og rummede tre Passagerer.


Saadan var Storehedinge Anno 1851.

 
Stevns Lokalhistoriske Arkiv

Egestræde 14

4660 Store Heddinge

tlf. 56 50 36 54

adm@stevnslokalarkiv.dk


Åbent:

mandage kl. 15 - 20

onsdage kl. 10 - 12

lukket mellem jul og nytår

Arkivvejviser

find arkiver i Danmark

Du kan også finde lokalarkivet

på Facebook

Vi er stærkt igang med at indskrive lokaliteter og oplevelser i Historisk Atlas, som er en landsdækkende portal. Historisk Atlas indeholder en stor mængde oplysninger om steder og begivenheder, siden er værd at besøge.